برچسب: پروپاگاندا

  • واپاشی پروپاگاندای آمریکایی

    واپاشی پروپاگاندای آمریکایی

    به قول معروف «کوه موش زایید»، دو سال پر توان در بوق و کرنا کردند که به پای پرده سینما بنشینید که پرومته آمریکایی را نولان چیره‌دست به تصویر می‌کشد، نشستند و نشستیم و شد این موش ناقص‌الخلقه که کوه پروپاگاندای آمریکایی زایید