برچسب: سگ

  • رزق سگ

    رزق سگ

    راندیم تا رسیدیم جایی پس از خرم‌‌آباد جایی در دل این مناظر کوهستانی زدیم کنار جاده تا کمی استراحت کنیم، در دل ناکجاآبادی که حداقل تا چند صد متر غیر از جاده و کوه و درخت چیزی نبود، سگی ظاهر شد و جلوی ماشین را گرفت، گرسنه بنظر می‌رسید