دسته: سیاسی

  • مکتب سید ابراهیم

    مکتب سید ابراهیم

    در این چهل روز در مقام و منزلت آن سید بزرگوار مثل نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب، بسیار گفتند و نوشتند و هرچه بنویسم به پای آن امید قلبی محرومان به ایشان نخواهد رسید، و در صدد تشریح، تایید و تقدیس کلی و همه‌جانبه سیاست‌ها و پیامدهای اجرایی مسئولیت‌های ایشان نیستم، این فقط سیاهه‌ای است…

  • براندازی صورتی یا شتر سواری دولا دولا

    براندازی صورتی یا شتر سواری دولا دولا

    مخالف هر صورتی از مارکسیسم هستم، حتا همین نمونه‌های اسلام‌گرا، اما؛ اما گلسرخی‌ها می‌توانند الگویی حداقلی در پایبندی مبارزه برای جوجه تجدیدخواهان داعیه‌دار براندازی سخت، باشند.