۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چرا دیه و ارثیه زنان در اسلام نصف مردان است ؟