۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم