۲۶ آبان ۱۳۹۷

باز اين چه شورش است كه در خلق ادم است