۰۱ مرداد ۱۳۹۸

باز اين چه شورش است كه در خلق ادم است