۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايت الله صديقي و مقام معظم رهبري