۱۰ فروردین ۱۳۹۹

اثر دوپلر
  • اثر دوپلر

      همچنانکه که می دانیم نور مرئی از نوسان ها یا موج هایی در میدان الکترومغناطیسی تشکیل می شود . بسامد ...

      همچنانکه که می دانیم نور مرئی از نوسان ها یا موج هایی در میدان الکترومغناطیسی تشکیل می شود . بسامد (تعداد موج در ثانیه) نور بسیار زیاد است :از چهارتا هفت صد میلیون ملیون در ثانیه ... ...

    بیشتر بخوانید